برش لیزر

ده نکته مهم حکاکی و برش لیزری

نکته اول از نکات مهم حکاکی و برش لیزری : آماده شدن برای حکاکی و برش

نکته دوم از نکات مهم حکاکی و برش لیزری: قدرت لایه ها

نکته سوم از نکات مهم حکاکی و برش لیزری: بافت چوب و حکاکی

نکته چهارم: خطوط همپوشانی شده

نکته پنجم حکاکی و برش لیزری: حکاکی شطرنجی و وکتور

نکته ششم: تفکیک کردن برش لیزری

نکته هفتم: اضافه کردن خط وکتور دور لبه کار برش یا حکاکی

نکته نهم برش لیزری و حکاکی: حکاکی چندین شی

نکته دهم :  استفاده از نقطه های قرمز برای تشخیص برش یا حکاکی