مهدی آرمین مهر

مهدی آرمین مهر

مهندس فنی

آقای مهندس مهدی آرمین مهر متخصص در زمینه مهندسی مکانیک وIT  در گروه تولیدی توت اقدام به ساخت ماشینهای صنعتی و مکانیکی واحدتولیدی کرده که اکثرماشینهای این واحد تولیدی بزرگ از ماشینهای مورد نیاز کارخانه حاصل تلاش بی وقفه وشبانه روزی “آقای آرمین مهر” مهندس باسابقه و حرفه ی این واحد تولیدی بزرگ توت میباشد