گوشتکوب بزرگ دو تکه گردو
گوشتکوب دو تکه راش
گوشتکوب دو تکه چنار
گوشتکوب دو تکه گردو
وردنه 40 سانتی راش
وردنه 30 سانتی راش
وردنه 40 سانتی شیاردار چنار
وردنه 30 سانتی شیاردار چنار
وردنه 40 سانتی گردو
وردنه 30 سانتی گردو
وردنه 40 سانتی چنار
وردنه 30 سانتی چنار
وردنه غلتکی
وردنه غلتکی یک طرفه