پیمانه چوبی تخت
پیمانه چوبی حلزونی
پیمانه چوبی منحنی
پیمانه ادویه منحنی
پیمانه ادویه حلزونی
پیمانه ادویه
پیمانه ادویه سرگرد
پیمانه ادویه 10 سانتی
پیمانه ادویه 13 سانتی