سرو و پذیرایی

اردوخوری چوبی (20)

پایه نمکدان چوبی (2)

تخته های سرو (14)

جا خلالی (2)

ظروف پذیرایی (1)

نمکدان چوبی (13)